Asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE (1.5.2018 alkaen)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Teollisuusmerkintä Oy

Y-tunnus: 2444431-9
Osoite: Santaniitynkatu 6, 04250 Kerava
Puhelin: 050 321 5219

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lauri Bragge / Suomen Teollisuusmerkintä Oy
Puhelin: 050 321 5219
sales@teollisuusmerkinta.fi

 1. Rekisterin nimi

Suomen Teollisuusmerkintä Oy asiakasrekisteri

 1. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa sähköisesti tai paperisena. Esimerkiksi asiakkaille lähetettävät tiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää. Suomen Teollisuusmerkintä Oy saattaa käyttää tietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tiedotteita ja muita tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen sinua palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen sinulta palautetta tuotteista ja palveluista. Suomen Teollisuusmerkintä Oy saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinulle mahdollisista uusista tuotteista tai palveluista.

 1. Rekisterin tietosisältö

Suomen Teollisuusmerkintä Oy:llä on vain yritysasiakkaita, eikä asiakasrekisteriimme tallenneta henkilötietoja kenestäkään ihmisestä. Rekisterissä saatetaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä asiakasyrityksistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

 • asiakasyrityksen toimihenkilön etu- ja sukunimi
 • yrityksen yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
 • yritysasiakkuuden alkamisajankohta
 • yritysasiakkaalle kohdistetut kampanjat / tarjoukset sekä niiden käyttö
 • Suomen Teollisuusmerkintä Oy:n yritysasiakkaan digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • asiakaspalvelupuhelujen sähköpostit ja verkkokeskustelut

Suomen Teollisuusmerkintä Oy:n tuotteita tai palveluja ostaneiden yritysasiakkaiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • yritysasiakkaan ostohistoria
 • yritysasiakkaan laskutusta, toimituksia, palautuksia ja perintää koskevat tiedot
 • yritysasiakkaan palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.
 • Suomen Teollisuusmerkintä Oy:n tapahtumiin (messut) osallistuneiden yritysten toimihenkilöiden olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen alussa ja sen aikana.

Suomen Teollisuusmerkintä Oy saa yritystietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat yritysten luottotietojen päivityspalveluja, sosiaalisia mediapalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Esim. tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi asiakastietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa lainsäädännön vaatimuksia.

Suomen Teollisuusmerkintä Oy saattaa jakaa yritysasiakastietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Tietoja voidaan myös jakaa maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän asiakastiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä liittyessään asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Suomen Teollisuusmerkintä Oy varmistaa kerättyjen tietojen tietosuojan sähköisin ja hallinnollisin suojatoimin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa sitä Suomen Teollisuusmerkintä Oy:n ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu.

 1. Tiedon korjaaminen

Henkilöllä on oikeus kieltää Suomen Teollisuusmerkintä Oy:tä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin, myyntiin ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 1. Sovellettavan lain valinta ja oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, eikä asiaa saada selvitettyä sinun ja Suomen Teollisuusmerkintä Oy:n välisissä neuvotteluissa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

 1. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Suomen Teollisuusmerkintä Oy voi ajoittain muuttaa kyseistä tietosuojaselostetta sekä muuttaa tai perua eri palvelujen käyttöoikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos tietosuojaselostetta muutetaan olennaisella tavalla, Suomen Teollisuusmerkintä Oy julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta.